Polityka Prywatności Usługi RehaCOVID

Obowiązuje od 12.01.2022 r.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie działań dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach usługi Rehacovid, w tym za pomocą aplikacji webowej i aplikacji mobilnej, która jest również aplikacją webową w technologii PWA dostępnej pod adresem: https://rehacovid.pl  [dalej zwanej „Usługą Rehacovid”]. Prosimy o zapoznanie się z nią, aby dowiedzieć się w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

Polityka Prywatności podlega przepisom o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej jako RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób korzystających z Usługi RehaCovid jest Administrator 1 i/lub Administrator 2.

Administratorem danych osobowych osób korzystających z Usługi RehaCovid (dalej: Użytkownik), jest:

 1. Akademia Wellbeing Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000833179, NIP: 895-22-16-303 oraz REGON: 385774097 (dalej: Administrator 1), w przypadku gdy Użytkowaniem jest Odbiorca Usług zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej: https://www.rehacovid.pl/regulaminy jest dowolna osoba fizyczna która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub też ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli otrzymała zgodę opiekuna prawnego (kuratora),
  2. wyrazi zgodę na związanie się Regulaminem i zapozna się z Polityką Prywatności obowiązującymi dla Usługi
  3. wykupiła dostęp do Usługi,
  4. nie korzysta z kodu dostępu do Usługi, o którym mowa w Regulaminie.

Administrator 1 dostarcza Usługę opisaną w Regulaminie oraz uzyskuje zgody od Odbiorcy poprzez zaznaczenie przez Odbiorców właściwych checbox przy logowaniu do Aplikacji

 1. Podmiot (dalej Administrator 2) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która  spełni łącznie następujące warunki:
  1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. wyrazi zgodę na związanie się Regulaminem i zapozna się z Polityką Prywatności obowiązującymi dla Usługi Rehacovid. W przypadku osób prawnych wyrażenie zgody musi zostać dokonane przez osobę lub osoby umocowane do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej,
  3. zawarła z Usługodawcą Umowę o współpracy i uzyskała Kody Podmiotu,
  4. zawarła z Usługodawcą Umowę powierzenia danych osobowych,
  5. umożliwi korzystanie z Usługi Rehacovid przez pracowników lub współpracowników Podmiotu lub przez inne osoby, którym dostęp do Usługi Rehacovid umożliwił Podmiot, na podstawie Kodu Podmiotu,
  6. spełnia obowiązki informacyjne zgodnie z RODO w sposób odrębny, niezależny od Aplikacji zgodnie z własnymi procedurami ochrony danych osobowych.

Administrator 2 to Podmiot każdorazowo wybierany z listy dostępnej w chwili użycia Kodu Podmiotu.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane w aplikacji podajesz dobrowolnie, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia Usługi RehaCovid, tj. utworzenia konta, czy też skorzystania z oferowanych przez Administratora usług.

Aby skorzystać z Usługi Rehacovid konieczne jest podanie przez Ciebie danych:

 1. Dane identyfikacyjne w trakcie dokonywania zakupu i rejestracji do Usługi Rehacovid: Imię, Nazwisko, ulica i numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, nazwa fimy (opcjonalnie), nazwa użytkownika (login), hasło, rodzaj zamówionego pakietu (cennik), dane dodatkowe przy transakcji płatnicznej:  adres IP, dane karty płatnicznej, dane instrumentów płatniczych zapamiętanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług,
 2. Dane kontaktowe: adres email, nr telefonu,
 3. Dane związane z korzystaniem z Usługi: ankieta samooceny postępów w wykonywanych ćwiczeniach w ramach Usługi Rehacovid.
 1. Dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej.

Czy przetwarzamy dane wrażliwe?

Dane wrażliwe to informacje wymagające szczególnej ochrony, ujawniające na przykład pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe czy dane dotyczące zdrowia. W ramach Usługi Rehacovid nie są zbierane ani nie są przetwarzane Twoje dane wrażliwe.

W jakich celach przetwarzane są Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do następujących celów:

 1. świadczenie wobec Ciebie Usługi Rehacovid zgodnie z Regulaminem Usługi Rehacovid, w tym umożliwienie Tobie dostępu do bazy ćwiczeń udostępnionych w aplikacji mobilnej oraz webowej;
 2. zapewnienie właściwego funkcjonowania Usługi Rehacovid, w tym kontakt w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego, zapewnienia rozliczalności działań w Systemie, utrzymanie aplikacji mobilnej i webowej;
 1. wysyłania przez Administratora informacji o charakterze marketingowym, w tym newslettera.

Na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. do realizacji umowy w oparciu o Regulamin Usługi Rehacovid, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679;
 2. do realizacji uzasadnionych interesów administratora danych lub Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679, gdzie interesy te dotyczą: zapewnienia właściwego funkcjonowania Usługi Rehacovid;
 3. do przestrzegania lub realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W szczególności, gdy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. do wysyłania informacji o charakterze marketingowym. Dane te zbierane są na podstawie odrębnej udzielanej przez Ciebie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Odwołanie udzielonej zgody na podanie danych może zostać dokonane w każdym momencie, drogą elektroniczną, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli na adres e-mail: biuro@akademiawellbeing.pl

Jak długo przetwarzane są dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu odwołania udzielonej zgody do wysyłania informacji o charakterze marketingowym.

Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć:

 1. pracownicy upoważnieni przez Administratora;
 2. dostawcy usług informatycznych zaangażowani przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, którzy zostali zaakceptowani przez Administratora i zostali zobowiązani do ochrony powierzonych im danych osobowych w oparciu o zawarte umowy, w tym OVH Sp. z o.o. ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, Nr KRS: 0000220286, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556, ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), ul. Arkońska 6, bud. A4, Nr KRS: 0000604194, NIP 5842747535, REGON: 363766502;
 3. inne podmioty zaangażowane przez Administratora danych do ich przetwarzania i zobowiązane do ochrony powierzonych im danych osobowych w oparciu o zawarte umowy, w tym : IKON Media Konrad Szincel, ul. Konduktorska 4/19, 52-130, Wrocław, Polska, NIP: 8943126256;
 4. inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Międzynarodowy transfer danych

W celu dokonania płatności za Usługę Rehacovid, Twoje dane są przekazywane do podmiotu mającego siedzibę w Luksemburgu, jakim jest firma PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg oraz firma PayU S.A., Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, Polska, będąca częścią Grupy Prosus – https://www.prosus.com/companies

Korzystając z płatności, przekazywane dane obejmują: Imię, Nazwisko, ulica i numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, adres email, nr telefonu, adres IP, dane karty płatnicznej, dane instrumentów płatniczych zapamiętanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług, kwotę.

Zapewnienie ochrony przekazanych danych jest realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Więcej informacji jest dostępnych na stronach:

Zasady dotyczące prywatności: https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/ oraz https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-prev
Treść standardowych klauzulach umownych: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie RODO mogą przysługiwać Ci następujące prawa, w zależności od zakresu i celu w jakim przetwarzane są te dane:

 1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
 2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 3. prawo do sprostowania danych osobowych Ciebie dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 4. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
 5. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO),
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę osoby, masz prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Nie wpłynie to jednak na legalność przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych w oparciu o zgodę, przed jej wycofaniem.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@akademiawellbeing.pl

Jesteś uprawniona/y do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku naruszenia Twoich praw w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).

Polityka plików cookie

Obowiązuje od 12.01.2022 r.​

Polityka plików cookie dotyczy wykorzystania plików cookie na stronie www.rehacovid.pl

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie na urządzeniu przez przeglądarkę internetową.

Zamieszczenie plików cookie, innych nich niż niezbędne do prawidłowego działania strony, na urządzeniu użytkownika wymaga zgody użytkownika.

Pliki cookie można blokować w dowolnym momencie po ich zamieszczeniu. Możesz to zrobić za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie oraz za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w części „Zarządzanie plikami cookie”.

Wykorzystanie plików cookie

Strona wykorzystuje następujące kategorie plików cookie:

 • pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania Strony;
 • pliki cookie służące do zwiększenia wygody użytkownika i poprawienia funkcjonalności Strony;
 • pliki cookie analityczne i personalizujące zawartość Strony;
 • pliki cookie służące do wyświetlania treści marketingowych;
 • pliki cookie ułatwiające korzystanie z narzędzi i portali społecznościowych;
 • pliki cookie podmiotów trzecich.

Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie są to pliki, bez których nie można w prawidłowy sposób korzystać ze strony. Wykorzystujemy następujące pliki cookie, które uznajemy za niezbędne.

 • llms-tracking – sesja – Ten plik cookie jest ustawiany przez LifterLMS. Służy do ulepszania produktu LifterLMS, z którego korzysta strona, aby zapewnić dostęp do programów ćwiczeń. 
 • wp_llms_session_ – 6 godzin – Ten plik cookie jest ustawiany przez LifterLMS. Służy do ulepszania produktu LifterLMS, z którego korzysta strona, aby zapewnić dostęp do programów ćwiczeń. 
 • CookieLawInfoConsent – 1 rok – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania podsumowania wyrażonej zgody na korzystanie z plików cookies.
 • viewed-cookie-policy – 1 rok – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, czy wyraziłeś zgodę na używanie plików cookie. 
 • cookielawinfo-checkbox-necessary – 1 rok – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Pliki cookies używane są do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookies w kategorii „Niezbędne”.
 • cookielawinfo-checkbox-analytics – 1 rok – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Pliki cookies używane są do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookies w kategorii „Analityczne”.
 • cookielawinfo-checkbox-advertisement – 1 rok – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Pliki cookies używane są do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookies w kategorii „Marketingowe”.
 • woocommerce_cart_hash – sesja – Pomaga WooCommerce określić, kiedy zmienia się zawartość koszyka / dane zakupu.
 • woocommerce_items_in_cart – sesja – Pomaga WooCommerce określić, kiedy zmienia się zawartość koszyka / dane zakupu.
 • wp_woocommerce_session_ – 2 dni – Zawiera unikalny kod dla każdego klienta, dzięki czemu wie, gdzie znaleźć dane koszyka w bazie danych dla każdego klienta.
 • wordpress_logged_in_ – sesja – Plik cookie WordPress dla zalogowanego użytkownika, który pozwala przechowywać jego sesję.
 • wordpress_test-cookie – sesja – Plik cookie WordPress testowy.

Wygoda użytkownika i funkcjonalność

Wykorzystujemy pliki cookie, które nie są niezbędne do poprawnego działania Strony, ale służą do zwiększenia wygody użytkownika i poprawienia funkcjonalności Strony. Są to następujące pliki:

 • _ga – 2 lata – Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia wykorzystania witryny w celu sporządzenia raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych odwiedzających.
 • _gat – 1 minuta – Ten plik cookie jest instalowany przez Google Universal Analytics w celu ograniczenia liczby żądań w celu ograniczenia gromadzenia danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu.

Brak akceptacji tych plików cookie spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł wykorzystać pełnej funkcjonalności Strony.

Analiza i personalizacja

Wykorzystujemy pliki cookie, które nie są niezbędne do poprawnego działania Strony, ale umożliwiają zebranie danych i przeprowadzenie analiz w oparciu o informacje o odwiedzinach stron, o zachowaniu użytkownika na Stronie lub o wykorzystywanych funkcjonalnościach. Analizy te mogą być wykorzystywane do:

 • automatycznego dostosowania Strony i jej zawartości do preferencji użytkownika;
 • określania kierunku rozwoju Strony i jej poszczególnych funkcjonalności,
 • poprawiania błędów.

Są to następujące pliki:

 • _gid – 1 dzień – Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego na temat tego, jak działa witryna. Gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, źródło, z którego pochodzą, oraz odwiedzone strony w formie anonimowej.

Brak akceptacji tych plików cookie spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł wykorzystać z funkcji dostosowujących Stronę do jego preferencji.

Marketing i remarketing

Wykorzystujemy następujące pliki cookie w celach marketingowych i do remarketingu.

 • _fbp – 90 dni – Ten plik cookie służy do rozróżniania i śledzenia unikalnych użytkowników przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych.

Brak akceptacji tych plików cookie uniemożliwi otrzymywanie komunikatów marketingowych.

Narzędzia i portale społecznościowe

Wykorzystujemy następujące pliki cookie w celu umożliwienia przekierowania użytkownika do zewnętrznych narzędzi i portali społecznościowych:

 • _fbc – 90 dni – Ten plik cookie jest ustawiany tylko wtedy, gdy użytkownik przejdzie do Twojej witryny z reklamy w narzędziach Facebooka, a docelowy adres URL zawiera identyfikator kliknięcia „fbclid”.

Brak akceptacji tych plików cookie uniemożliwi lub ograniczy możliwość korzystania z wtyczek i przekierowań do zewnętrznych narzędzi i portali społecznościowych.

Zarządzanie plikami cookie

Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystanie plików cookie.

Ustawienia plików cookie są zawsze powiązane z przeglądarką internetową, która jest aktualnie wykorzystywana przez użytkownika. Ustawienia nie działają, jeśli użyjesz innej przeglądarki internetowej do odwiedzenia naszej Strony.

Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookie za pomocą:

 • mechanizmów zamieszczonych na naszej Stronie rehacovid.pl Użytkownik może wyrazić sprzeciw do używania niewymaganych plików cookies. W tym celu musi kliknąć „Zarządzaj plikami cookies” w stopce strony, a następnie zaznaczyć, które pliki cookies mogą być używane, a które nie.
 • ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego.

Więcej informacji zarządzaniu plikami cookie w przeglądarkach internetowych, znajdziesz na podanych poniżej stronach;

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471