Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z świadczeniem Usługi RehaCOVID

Obowiązuje od 12.01.2022 r.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych osób korzystających z Usługi RehaCovid (dalej: Użytkownik) na podstawie wykupionego dostępu do Usług i nie korzystających z Kodu Podmiotu, o którym mowa w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej: https://www.rehacovid.pl/regulaminy

jest Akademia Wellbeing Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000833179, NIP: 895-22-16-303 oraz REGON: 385774097 (dalej AKADEMIA WELLBEING), będący Administratorem nr 1 zgodnie z Polityką prywatności Usługi Rehacovid.

W przypadku otrzymania przez osobę fizyczną Kodu Podmiotu od Podmiotu, o którym mowa w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej: https://www.rehacovid.pl/regulaminy, Administratorem danych osobowych jest Podmiot, który przekazał Kod Podmiotu umożliwiający zalogowanie się do Aplikacji i korzystanie z Usługi RehaCovid (dalej Administrator 2). W takim przypadku Akademia Wellbeing Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław) jest podmiotem przetwarzającym dane Użytkownika na podstawie umowy o powierzenie danych osobowych z Administratorem nr 2.

Zbieranie danych

W związku z realizacją usługi RehaCovid dane osobowe Użytkownika są pozyskiwane na kilka sposobów:

 • Użytkownik podaje dane osobowe podczas rejestracji w aplikacji RehaCovid.
 • Dane są gromadzone podczas korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności aplikacji RehaCovid.
 • Dane są gromadzone do obsługi usługi.
 • Dane są gromadzone z innych źródeł, jak np. pozyskanie informacji o realizacji płatności za usługę od organizacji obsługującej tą płatność.

Wykorzystywanie danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane w Usłudze RehaCovid przetwarzane są zgodnie z Regulaminem świadczenia Usługi Rehacovid (dalej: Regulamin).

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Użytkownikiem. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzany dane w celu przestrzegania lub realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W szczególności, gdy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Przetwarzany dane osobowe w celu utrzymania, rozwoju, testowania aplikacji RehaCovid i nadzoru nad świadczeniem usługi RehaCovid, co uznajemy za nasze uzasadnione interesy, a podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzany dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, windykacji należności, co jest także naszym uzasadnionym interesem. Podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 9 ust. 2 lit f RODO.

Możemy przetwarzać także dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych w konkretnym określonym celu, jak np. przekazanie danych do innego administratora lub działania marketingowe. Podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Zakres danych przetwarzanych przy zakupie usługi RehaCovid

W celu dokonania transakcji zakupu usługi na stronie www.rehacovid.pl przetwarzane są dane osobowe niezbędne do zakupu i rozliczenia płatności.

W celu dokonania transakcji zakupu przetwarzamy dane obejmujące: Imię, Nazwisko, ulica i numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, nazwa fimy (opcjonalnie), nazwa użytkownika (login), hasło, rodzaj zamówionego pakietu (cennik), dane dodatkowe przy transakcji płatnicznej:  adres IP, dane karty płatnicznej, dane instrumentów płatniczych zapamiętanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług,

W celu wystawienia i rejestracji dokumentów sprzedażowych, w tym faktur, przetwarzane są dane obejmujące: Imię, Nazwisko, ulica i numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, nazwa fimy, NIP.

Zakres danych przetwarzanych przez aplikację RehaCovid

Przy uruchomieniu aplikacji, aplikacja pobiera adres IP. Na tym etapie przetwarzania danych nie posiadamy wystarczających danych do identyfikacji Użytkownika. Identyfikacja Użytkownika jest możliwa dopiero po zarejestrowaniu się osoby w aplikacji.

Do rejestracji Użytkownika i zawarcia umowy z Użytkownikiem pobierane są dane obejmujące: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ulica i numer budynku, kod pocztowy, miasto, nazwa firmy (opcjonalnie), NIP (opcjonalnie), data akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności, noty prawnej.

W celu uwierzytelnienia osoby w systemie przetwarzane są dane: nazwę użytkownika (login) i hasło,

W celu wystawienia i rejestracji dokumentów sprzedażowych, w tym faktur, przetwarzane są dane obejmujące: Imię, Nazwisko, ulica i numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, nazwa fimy, NIP

Obsługa ćwiczeń wideo wymagane jest przetwarzanie danych obejmujących: adres IP.

Do przeprowadzania webinarium w ramach usługi wymagane jest przetwarzanie danych obejmujących: Imię i Nazwisko, adres email.

W ramach ankiet samooceny dotyczących postępów Użytkownika w rehabilitacji za pomocą usługi, przetwarzane są dane: indywidualna samoocena Użytkownika.

Do obsługi mechanizmów motywujących w ramach funkcjonalności aplikacji RehaCovid przetwarzane są dane: zanonimizowane ID Użytkownika.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Do świadczenia usługi RehaCovid wykorzystywane są mechanizmy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. W oparciu o takie zautomatyzowane przetwarzanie danych podejmowane są decyzje, które wpływają na sposób świadczenia usługi RehaCovid.

Mechanizmy zautomatyzowanego przetwarzania danych zastosowano w przypadku otrzymywania informacji o wykonaniu płatności, które są automatycznie pobierane z systemu obsługującego płatności Payu, Paypal. Potwierdzenie realizacji płatności wymagane jest do korzystania z usługi RehaCovid.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie jest niezbędne do zawarcia umowy z Użytkownikiem i do realizacji usługi RehaCovid.

Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym podwykonawcom:

 • dostawcom usług informatycznych, w tym podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługi administracji systemami informatycznym, usługi programistyczne i analityczne;
 • dostawcom systemów lub rozwiązań informatycznych, które są wymagane do utrzymania i rozwoju systemów;
 • dostawcom usług księgowych, usług finansowych, usług prawniczy, usług doradczych;
 • podwykonawcom, którzy obsługują lub wspomagają proces świadczenia usługi RehaCovid;

 

Dane kontaktowe Użytkowników mogą zostać udostępnione pomiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne. Udostępnienie takie następuje, kiedy Użytkownik za pomocą usługi RehaCovid umawia się z podmiotem zewnętrznym na konsultację dotyczącą jego rehabilitacji. W takim przypadku Użytkownik samodzielnie inicjuje takie udostępnienie danych do podmiotu, którego dane kontaktowe zostają udostępnione Użytkownikowi w aplikacji RehaCovid.

Transfery danych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych

Zasadniczo dane osobowe będziemy przetwarzać na ternie Unii Europejskiej.

Z uwagi jednak na wykorzystanie narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty mające siedziby w krajach trzecich lub będące organizacjami międzynarodowymi, może dojść do przekazania danych do tych podmiotów. W takich przypadkach zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych będzie realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz podpisanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską lub w oparciu o inne mechanizmy transferu danych osobowych przewidziane w przepisach RODO.

W innych okolicznościach transfer danych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych taki może odbywać się na podstawie zgody osoby.

Okres przechowywania

Dane są przechowywane przez okres jaki jest:

 • niezbędny do realizacji usługi RehaCovid;
 • wymagany przez przepisy prawa;
 • niezbędny do dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

Obowiązek przekazania danych osobowych

Podanie danych jest wymagane do zawarcia, realizacji usługi RehaCovd i prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

Przysługujące prawa

Osoba ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. W wielu przypadkach ma także prawo żądać sprostowania swoich niekompletnych lub niepoprawnych danych, na prawo żądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

W przypadku przetwarzania danych do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, osoba ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. W przypadku otrzymania sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

W przypadku, kiedy przetwarzanie danych oparte jest na dobrowolnej zgodzie osoby, osoba ta ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na całość przetwarzania lub na poszczególne cele. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na legalność przetwarzania danych osobowych, które było realizowane w oparciu o wyrażoną zgodę przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do krajowego organu
nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

W sprawach dotyczących realizacji praw przysługujących Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz w przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres:

AKADEMIA WELLBEING Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Gajcego 19

51-143 Wrocławiu

e-mail: biuro@akademiawellbeing.pl